Kunnallisvaalien jälkipuintia

Kunnallisvaalitulos oli tällä kertaa erikoinen sikäli että jossain mielessä kaikki hävisivät. Kaikki puolueet menettivät kannatusta edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna paitsi Perussuomalaiset, joiden kannatus taas romahti sekä eduskuntavaalitulokseen että odotuksiin nähden. Jos katsoo pelkästään kunnallisvaalien kannatusta, Perussuomalaiset oli selkeä vaalivoittaja, mutta tulosten analysointi mediassa ei ole koskaan näin yksinkertaista.

Vain vähän yli puolet äänioikeutetuista (58,3%) äänesti. Tulos ei ole ennenkuulumattoman heikko, mutta jonkin verran kertoo demokratian tilasta, että porukkaa ei vain kiinnosta riittävästi. Syitä tähän voi etsiä monesta suunnasta, mutta haihattelua on kuvitella sähköisen äänestyksen tai edes nettiäänestyksen tuovan ratkaisua.

Piraattipuolue ei saanut yhtään valtuustopaikkaa, mikä oli meille pettymys. Muun muassa eduskuntavaalitulosten perusteella pidimme useampaa valtuustopaikkaa todennäköisenä. On toki selvää, että eduskuntavaaleissa äänestetään eri lähtökohdista kuin kunnallisvaaleissa, mutta emme odottaneet eron olevan näin suuri, varsinkin kun kunnallisvaaleissa on ”helpompi” päästä läpi ja sen vuoksi ajatus äänikynnyksestä ei merkittävästi estä äänestämästä uusia puolueita. Emme myöskään osanneet odottaa näin matalaa äänestysaktiivisuutta ja sen vaikutusta; ilmeisesti kunnallisvaalit ja erityisesti ne teemat, joista mediassa eniten puhuttiin, eivät innostaneet nuoria äänestäjiä.

Nämä olivat kuitenkin Piraattipuolueen ensimmäiset kunnallisvaalit, ja minusta teimme siihen nähden hyvän ja voimakkaan kampanjan. Onnistuimme tuomaan hyvin konkreettisia ja realistisia tavoitteita paikallistasolle ja saimme monilla paikkakunnilla kasvatettua ehdokasmäärää voimakkaasti. Ehdokkaita olisi kuitenkin pitänyt olla kenties jopa puolet enemmän, jotta valtuustopaikka olisi saavutettu esimerkiksi Tampereella tai Helsingissä.

Harri Kivistö

Räiskäleenpaistoa Tampereen keskustorilla

Kampanjoin itse Tampereella, jossa pidimme vaalimökkiä auki aamusta iltaan ja esimerkiksi paistoimme muurinpohjalettuja muutamana päivänä vaaliviikolla. Puolueen nimi tuli näin monille tutuksi ja varmasti tällainen imagonrakennus parantaa puolueen kannatusta vähitellen, vaikkei se realisoitunutkaan vielä menestykseksi näissä vaaleissa.

Eurovaaleihin on nyt aikaa runsas puolitoista vuotta. Uskon että meillä on menestyksen avaimet, mutta puoluetta tulee tuoda yhä voimakkaammin yleiseen tietoisuuteen. Euroopan parlamentti on kuitenkin se areena jossa piraatteja kaikkein eniten tarvitaan, ja sen vuoksi nämä vaalit ovat erityisen tärkeät. Uskoisin että äänestäjille niissä vaaleissa Piraattipuolue on luontevampi vaihtoehto kuin paikallispolitiikassa.

Koko kampanjaväki ansaitsee joka tapauksessa kiitoksen aherruksestaan viime kuukausien aikana. Näissä vaaleissa monet saivat poliittisen tulikasteensa ja sen mukana tärkeää kokemusta vaalityöstä. Nyt on aika tutkia tuloksia, kehittää toimintaa ja vahvistaa rivejä.

Miten sinusta vaalit sujuivat omalla paikkakunnallasi? Mitä voisi tehdä paremmin? Onko puolueen suunta hyvä vai pitäisikö ruoria kääntää? Kommentoi vapaasti.

”Valokaapeli rokkaa, mutta offroad sakkaa” – Mikael Böökin kunnallisvaaliohjelma

Mikael Böök, Piraattipuolueen ehdokas Loviisan ylimääräisissä kunnallisvaaleissa, on julkistanut vaaliohjelmansa. Siitä löytyy neljä ydinkohtaa, joiden sisällöstä tässä poimintoja. Muistutettakoot, että Piraattipuolueen virallisia kantoja ovat vain ne, jotka se on verkkosivuillaan ja kannanotoissaan tuonut ilmi. Muut kannat ovat Böökin omia.

1. Kaupunki ja maaseutu syksyllä 2009
Kesän 2009 jälkeen on ilmaus kehittyvien maakuntien Suomi saanut lähinnä koomisen mutta myös traagisen sävyn. Parhaillaan toteutettava kuntauudistus on yksi osoitus tästä ei-toivotusta ja kestämättömästä “maakuntien kehityksestä”. Se puutteellinen ja hauras demokratia, jonka saavuttaakseen Suomen kansa on tehnyt suuria uhrauksia, yhä vain rapautuu. ”Maakuntien kehitykselle” on ominaista kaupungin ja maaseudun välisten erojen häivyttäminen puhtaasti byrokraattisella tasolla ilman keskustelua. Ovathan suuret alueet Loviisan ympäristössä tyypillistä maaseutua. Nyt siis yhdessä yössä kaikista alueen kylistä tulee “kaupunginosia”!

Piraattipuolueen lähtökohtana on eräs yhteiskunnan peruskysymys: Kuka omistaa tiedon ja informaation?. Se, kuinka intellectual property (henkinen omaisuus) määritellään, osaltaan ratkaisee täst’edes myös maanviljelyn ja teollisuuden suunnan ja vaikuttaa siten myös kaupungin ja maaseudun suhteeseen. Esimerkkinä toimikoon joulukinkku. Pian joulukinkkuja voidaan ilmeisesti “viljellä” tehtaissa (vrt. invitromeat.org). Sellainen kehitys voi tuoda mukanaan tiettyjä etuja, mutta kuinka pitäisi siinä tapauksessa organisoida lihantuotanto in vitro? Miten taata oikeudet tuotantotekniikkaan maanviljelijöille? Tästä kannattaa varmasti keskustella myös Itä-Uudellamaalla, olkoonkin, ettei Itä-Uusimaa ole mikään lihan suurtuottaja.

Piraattipuolue hylkää ne yhä tiukemmat kopiointi- ja patenttilait, joita yritetään toteuttaa piittaamatta internetin ja tietotekniikaan ennennäkemättömistä mahdollisuuksista monistaa, levittää ja jakaa ihmiskunnan henkistä pääoma: tietoa, taidetta, musiikkia…

Kriisit lisääntyvät ja ongelmat kasaantuvat. Kestämättömästä kehityksestä seuraa johtopäätös: tietoyhteiskunnassa kaupungin ja maaseudun suhteen täytyy muotoutua toisin kuin teollisessa yhteiskunnassa. Taito viljellä maata köyhdyttämättä ja autioimatta sitä täytyy taas palauttaa kunniaan.

2. Kunnallinen demokratia tietoyhteiskunnassa.
Hallinnon avoimuus on yksi demokratian peruspilareista. Digitaalisen tietotekniikan avulla päätöksenteon läpinäkyvyyttä voidaan lisätä. Silloin on kuitenkin myös itse tekniikan ja teknisten järjestelmien oltava avoimia ja läpinäkyviä. Muutkin kuin Piraattipuolue ovat esittäneet tämän vaatimuksen (vrt. JUHTA-komitean suositukset) mutta piraattihenkisille on keskeistä nähdä sen toteutuvan yhteiskunnan arjessa.

3. Loviisa mukaan Mayors for Peace -liikkeeseen.
Vaikka ihmiskunnalla on internet, se jakaantuu yhä hierarkisiin sotilasblokkeihin, jotka uhkaavat toisiaan joukkotuhoasein. Mayors for Peace (pormestarit rauhan puolesta) toimii tämän kestämättömän tilanteen muuttamiseksi. On September 1, 2009, 57 new cities joined Mayors for Peace. We now have 3,104 member cities from 134 countries and regions, kerrotaan yhdistyksen kotisivulla. Suomesta kaupunkien ydinaseriisuntaliikkeeseen osallistuvat toistaiseksi vain Maarianhamina, Nousiainen ja Varkaus.

4. Loppu ydinvoimaloille.
Loviisassa ei ole ongelmatonta vaatia ydinvoimaloiden lopettamista. Siihen suuntaan on kuitenkin pyrittävä, koska myös ydinvoiman niin kutsuttu rauahanomainen käyttö yhteiskunnnan energiahuoltoon on osoittautunut historialliseksi erehdykseksi. Piraattipuolue ei ole ottanut kantaa ydinvoimaan. Böök on sen sijaan ilmaissut kantansa vaikuttamalla Loviisaliikkeessä. Ilmastoargumentti jota käytetään ydinvoiman lisärakentamisen puolesta, on petollinen. Don’t Nuke the Climate eli älä saastuta maata äläkä ilmaa rakentamalla ydinvoimaa.

Lue koko vaaliohjelma, samoin kuin siinä esitetyt konkreettiset toimenpiteet.

—-

Mikael Böök, Piratpartiets kandidat i Lovisas extraordinarie kommunalval, har publicerat sitt valprogram. Den innehåller fyra huvudpunkter, som refereras här kort. Som en påminnelse, ställningar som Piratpartiet i helhet undertecknar är bara dom som förekommer på våra webbsidor och pressmeddelanden. Andra ställningstaganden är Bööks egna.

1. Stad och landsbygd hösten 2009.
Efter sommaren 2009 har uttrycket kehittyvien maakuntien Suomi (”Finland – landskap i utveckling”) fått en närmast farsartad, men också tragisk klang. Den pågående kommunreformen är typisk för denna oönskade och ohållbara “utveckling av landskapen”. Den i och för sig bristfälliga och sköra demokrati, som Finlands folk genom stora umbäranden har tillkämpat sig, urholkas ytterligare. “Landskapens utveckling” betyder ett rent byråkratiskt upphävande av skillnaderna mellan stad och landsbygd. Stora delar av Lovisanejden är ju typisk landsbygd. Nu skall alltså alla dessa byar över en natt bli “stadsdelar”!

Piratpartiet utgår ifrån en grundläggande fråga: Vem äger kunskapen och informationen?. Hur denna intellectual property (intellektuell, eller andlig, egendom) definieras avgör i fortsättningen också jordbrukets och industrins förhållandet mellan stad och landsbygd. Ta till exempel julskinkan. Den kan antagligen snart ”odlas” i fabriker (jfr invitromeat.org). Detta kunde medföra vissa fördelar. Men hur ska i så fall köttproduktionen in vitro organiseras? Hur ska odlarna själva skaffa sig rättigheterna till produktionstekniken? Detta är någonting som definitivt förtjänar att diskuteras också i Östra Nyland även om landskapet inte råkar vara någon storproducent av kött.

Piratpartiet förkastar de allt strängare patentoch kopieringsregler som införs trots att datorer och internet ger hittills oanade möjligheter till reproduktion, spridning och fördelning av mänsklighetens andliga kapital: kunskaper, konst, musik…

De nuvarande samhällskriserna leder till slutsatsen att förhållandet mellan stad och landsbygd måste gestalta sig annorlunda i informationssamhället än det har gjort i industrisamhället. Odlingens konst — konsten att bruka jorden utan att förbruka och ödelägga den — måste åter tas till heder.

2. Den kommunala demokratin i informationssamhället.
Förvaltningens öppenhet är en av demokratins grundpelare. Med hjälp av den digitala informationstekniken kan beslutsfattningen i kommunen göras mer transparent. Men då måste även tekniken och de tekniska systemen öppnas och genomlysas. Piratpartiet är ingalunda ensamt om att ställa detta krav (jfr t ex rekommendationerna från den statliga JUHTA-kommittén). Men det ligger de piratsinnade särskilt varmt om hjärtat att se till att kravet förverkligas i samhällslivets vardag.

3. Lovisa med i Mayors for Peace.
Mänskligheten har ett internet. Ändå är den fortfarande delad i hierarkiska militärblock, som hotar varandra med massförintelse. Mot detta ohållbara förhållande arbetar den internationella föreningen Mayors for Peace (borgmästare för fred). On September 1, 2009, 57 new cities joined Mayors for Peace. We now have 3,104 member cities from 134 countries and regions, läser man idag på internetsajten. Från Finland deltar tillsvidare endast Mariehamn, Nousiainen och Varkaus i denna städernas rörelse för nukleär nedrustning.

4. Avveckla kärnkraftverken
Att kräva en avveckling av kärnkraftverken är erkänt problematiskt i Lovisa. Ändå bör riktningen vara denna, eftersom också den sk fredliga användningen av kärnkraft för samhällets energiförsörjning har visat sig vara ett historiskt misstag. Piratpartiet har inte tagit ställning till kärnkraften men det har Böök gjort genom sitt medverkan i Lovisarörelsen. Han anser också att klimatargumentet till förmån för kärnkraften är bedrägligt. Don’t Nuke The Climate!, dvs smutsa inte ner jorden och atmosfären genom att bygga ut kärnkraften.

Läs hela valprogrammet, och dens föreslag av konkreta åtgärd.

Vaalikampanjakokoontuminen Loviisassa

Piraattipuolueen kunnallisvaaliehdokas Mikael Böök kutsuu kaikki seudun piraattihenkiset  Loviisan ravintola Sakuraan (Kuningattarenkatu 7) 2.9. kello 18 alkaen. Mukaan voi tulla  niin vaalikampanjassa auttaakseen kuin ehdokkaaksi asettuakseenkin. Kyseessä on puolueen ensimmäinen vaalikampanja, joten toivoisimme jokaisen tulevan Loviisan alueella asuvan ja asioista yhtään kiinnostuneen tulevan paikalle. Myös puheenjohtaja Pasi Palmulehto on osallistumassa kokoukseen. Jos asut alueella muttet pääse paikalle, ota silti Böökiin yhteyttä, etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi (kirjoita ’böök’ muodossa ’book’).

Mikael Böök, 61, jonka kotipaikka on Isnäs (Pernaja), haluaa kyseenalaistaa tavallisimpia  käsityksiä piratismista. Hän kannattaa siirtymistä vapaisiin ja avoimiin  tietokoneohjelmiin julkisella sektorilla ja kunnissa. Böök kutsuu itseään  netroseksuaaliksi. ”Se tarkoittaa, että rakastan internetiä”, hän sanoo, ”mutta pidän  myös E.F.Schumacherin lauseesta: Pieni on kaunista”.”

Och samma på svenska:

Piratpartiets kommunalvalskandidat Mikael Böök bjuder in alla regionens piratsinnade till  restaurang Sakura i Lovisa (Drottninggatan 7) 2.9. från 18 framåt. Alla intresserade är  välkomna – för att planera valkampanjen eller även att själv ställa upp som kandidat. Detta är Piratpartiets första valkampanj, så vi hoppas att alla som bara är alls intresserade och bor vid den kommande Lovisaregionen skulla komma med.  Piratpartiets ordförande Pasi Palmulehto kommer också till mötet. Om du bor i regionen men kan inte komma, kontakta ändå Böök, förnamn.efternamn@piraattipuolue.fi (skriv ’böök’ som ’book’).

Mikael Böök, 61, bosatt i Isnäs (Pernå), vill ifrågasätta de vanligaste uppfattningarna  om piratism. Han arbetar för en övergång till fri och öppen mjukvara i offentliga sektorn  och kommunerna. Böök kallar sig netrosexuell. ”Det betyder att jag älskar internet”,  säger han, ”fast jag gillar också E.F.Schumachers devis: Litet är vackert”.”

Piraattipuolue merkitty puoluerekisteriin

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa heti

Kansalaisoikeuksien turvaamiseen ja kulttuurin ja tiedon vapauden lisäämiseen keskittyvä Piraattipuolue on merkitty puoluerekisteriin. Puolue jätti puoluerekisterihakemuksen 1.6.2009 ja hakemus on nyt hyväksytty oikeusministeriössä. Tämä tekee Suomen Piraattipuolueesta kansainvälisesti tarkasteltuna kahdeksannen rekisteröidyn piraattipuolueen.

”Piraattipuolueen kannatus on vankalla pohjalla ja jäsenmäärämme kasvaa tasaista tahtia. Nyt on aika myöhäisten epäilijöidenkin herätä todellisuuteen, piraatit ovat tärkeä osa yhteiskuntaamme”, toteaa puolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto.

Piraattipuolue on viime aikoina ottanut monella tapaa kantaa kansalaisoikeuksien puolesta. Se otti tuoreeltaan kantaa sormenjälkirekisteriä vastaan, pitäen mahdottomana ajatusta kaikkien kansalaisten kohtelemisesta rikollisina. Lisäksi puolue on kritisoinut kuvaohjelmien vanhentuneita tarkastuskäytäntöjä sekä kaikin tavoin epäonnistunutta verkkosensuurilakia. Piraattipuolue on myös ollut oikeusministeriön kanssa tiiviissä yhteystyössä yhdistyslain uudistamisen suhteen. Tavoitteena on yhdistysten sähköisen päätöksenteon salliva laki.

”Piraattipuolue on tehnyt laajamittaista selvitystyötä yhdistyslain uudistuksen parissa ja jo pienillä muutoksilla voidaan yhdistysten rahankäyttöä ja demokratiaa parantaa rutkasti. Etäosallistuminen on yrityskäytännöissä jo arkipäivää, yhdistyslaissa tätä mahdollisuutta ei aikoinaan ole osattu ottaa huomioon. Yhteiskunta kehittyy ja lakien tulee kehittyä sen mukana”, painottaa Palmulehto.

Piraattipuolue aikoo osallistua Loviisassa ja eräissä sen naapurikunnissa tulevan kuntaliitoksen vuoksi 25.10.2009 pidettäviin ylimääräisiin kunnallisvaaleihin. Puolueen ehdokkaaksi on lupautunut Loviisaan liitettävässä Pernajassa asuva yrittäjä, VTM Mikael Böök. Böök, 61, haluaa kyseenalaistaa tavallisimpia käsityksiä piratismista. Hän kannattaa siirtymistä vapaisiin ja avoimiin tietokoneohjelmistoihin julkisella sektorilla. Tietoyhteiskunta-asiat ovat pitkään olleet Böökin kiinnostuksenkohteena ja hänelle on myönnetty valtion tiedonjulkistamispalkinto vuonna 1996. Loviisan seudun piraatit ovat tervetulleita tapaamaan Böökiä ravintola Sakuraan 2.9. kello 18 keskustelemaan vaalikampanjan organisoimisesta.

Loviisan kunnallisvaalien jälkeen puolue pyrkii aktivoimaan ja laajentamaan paikallistoimintaansa sekä valmistautumaan hyvissä ajoin vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. Piraattipuolue toivoo kaikkien vähänkään piraattihenkisten lähtevän oma-aloitteisesti järjestämään toimintaa omalla seudullaan, mikäli siellä ei sellaista valmiiksi jo ole.

Piraattipuolueen tiedottaja Kaj Sotala ja puoluesihteeri Ahto Apajalahti aikovat valottaa piraattien tekijänoikeus- ja kansalaisoikeusnäkemyksiä työnimellä ”Piraattioikeus, kansalaisoikeus” kulkevalla teoksella. Pamfletti on tarkoitus julkaista WSOY:n Barrikadi-sarjassa. Kirjan alustavia lukuja tullaan lähiviikkoina laittamaan verkkoon kaikkien luettavaksi ja kommentoitavaksi.