”Valokaapeli rokkaa, mutta offroad sakkaa” – Mikael Böökin kunnallisvaaliohjelma

Mikael Böök, Piraattipuolueen ehdokas Loviisan ylimääräisissä kunnallisvaaleissa, on julkistanut vaaliohjelmansa. Siitä löytyy neljä ydinkohtaa, joiden sisällöstä tässä poimintoja. Muistutettakoot, että Piraattipuolueen virallisia kantoja ovat vain ne, jotka se on verkkosivuillaan ja kannanotoissaan tuonut ilmi. Muut kannat ovat Böökin omia.

1. Kaupunki ja maaseutu syksyllä 2009
Kesän 2009 jälkeen on ilmaus kehittyvien maakuntien Suomi saanut lähinnä koomisen mutta myös traagisen sävyn. Parhaillaan toteutettava kuntauudistus on yksi osoitus tästä ei-toivotusta ja kestämättömästä “maakuntien kehityksestä”. Se puutteellinen ja hauras demokratia, jonka saavuttaakseen Suomen kansa on tehnyt suuria uhrauksia, yhä vain rapautuu. ”Maakuntien kehitykselle” on ominaista kaupungin ja maaseudun välisten erojen häivyttäminen puhtaasti byrokraattisella tasolla ilman keskustelua. Ovathan suuret alueet Loviisan ympäristössä tyypillistä maaseutua. Nyt siis yhdessä yössä kaikista alueen kylistä tulee “kaupunginosia”!

Piraattipuolueen lähtökohtana on eräs yhteiskunnan peruskysymys: Kuka omistaa tiedon ja informaation?. Se, kuinka intellectual property (henkinen omaisuus) määritellään, osaltaan ratkaisee täst’edes myös maanviljelyn ja teollisuuden suunnan ja vaikuttaa siten myös kaupungin ja maaseudun suhteeseen. Esimerkkinä toimikoon joulukinkku. Pian joulukinkkuja voidaan ilmeisesti “viljellä” tehtaissa (vrt. invitromeat.org). Sellainen kehitys voi tuoda mukanaan tiettyjä etuja, mutta kuinka pitäisi siinä tapauksessa organisoida lihantuotanto in vitro? Miten taata oikeudet tuotantotekniikkaan maanviljelijöille? Tästä kannattaa varmasti keskustella myös Itä-Uudellamaalla, olkoonkin, ettei Itä-Uusimaa ole mikään lihan suurtuottaja.

Piraattipuolue hylkää ne yhä tiukemmat kopiointi- ja patenttilait, joita yritetään toteuttaa piittaamatta internetin ja tietotekniikaan ennennäkemättömistä mahdollisuuksista monistaa, levittää ja jakaa ihmiskunnan henkistä pääoma: tietoa, taidetta, musiikkia…

Kriisit lisääntyvät ja ongelmat kasaantuvat. Kestämättömästä kehityksestä seuraa johtopäätös: tietoyhteiskunnassa kaupungin ja maaseudun suhteen täytyy muotoutua toisin kuin teollisessa yhteiskunnassa. Taito viljellä maata köyhdyttämättä ja autioimatta sitä täytyy taas palauttaa kunniaan.

2. Kunnallinen demokratia tietoyhteiskunnassa.
Hallinnon avoimuus on yksi demokratian peruspilareista. Digitaalisen tietotekniikan avulla päätöksenteon läpinäkyvyyttä voidaan lisätä. Silloin on kuitenkin myös itse tekniikan ja teknisten järjestelmien oltava avoimia ja läpinäkyviä. Muutkin kuin Piraattipuolue ovat esittäneet tämän vaatimuksen (vrt. JUHTA-komitean suositukset) mutta piraattihenkisille on keskeistä nähdä sen toteutuvan yhteiskunnan arjessa.

3. Loviisa mukaan Mayors for Peace -liikkeeseen.
Vaikka ihmiskunnalla on internet, se jakaantuu yhä hierarkisiin sotilasblokkeihin, jotka uhkaavat toisiaan joukkotuhoasein. Mayors for Peace (pormestarit rauhan puolesta) toimii tämän kestämättömän tilanteen muuttamiseksi. On September 1, 2009, 57 new cities joined Mayors for Peace. We now have 3,104 member cities from 134 countries and regions, kerrotaan yhdistyksen kotisivulla. Suomesta kaupunkien ydinaseriisuntaliikkeeseen osallistuvat toistaiseksi vain Maarianhamina, Nousiainen ja Varkaus.

4. Loppu ydinvoimaloille.
Loviisassa ei ole ongelmatonta vaatia ydinvoimaloiden lopettamista. Siihen suuntaan on kuitenkin pyrittävä, koska myös ydinvoiman niin kutsuttu rauahanomainen käyttö yhteiskunnnan energiahuoltoon on osoittautunut historialliseksi erehdykseksi. Piraattipuolue ei ole ottanut kantaa ydinvoimaan. Böök on sen sijaan ilmaissut kantansa vaikuttamalla Loviisaliikkeessä. Ilmastoargumentti jota käytetään ydinvoiman lisärakentamisen puolesta, on petollinen. Don’t Nuke the Climate eli älä saastuta maata äläkä ilmaa rakentamalla ydinvoimaa.

Lue koko vaaliohjelma, samoin kuin siinä esitetyt konkreettiset toimenpiteet.

—-

Mikael Böök, Piratpartiets kandidat i Lovisas extraordinarie kommunalval, har publicerat sitt valprogram. Den innehåller fyra huvudpunkter, som refereras här kort. Som en påminnelse, ställningar som Piratpartiet i helhet undertecknar är bara dom som förekommer på våra webbsidor och pressmeddelanden. Andra ställningstaganden är Bööks egna.

1. Stad och landsbygd hösten 2009.
Efter sommaren 2009 har uttrycket kehittyvien maakuntien Suomi (”Finland – landskap i utveckling”) fått en närmast farsartad, men också tragisk klang. Den pågående kommunreformen är typisk för denna oönskade och ohållbara “utveckling av landskapen”. Den i och för sig bristfälliga och sköra demokrati, som Finlands folk genom stora umbäranden har tillkämpat sig, urholkas ytterligare. “Landskapens utveckling” betyder ett rent byråkratiskt upphävande av skillnaderna mellan stad och landsbygd. Stora delar av Lovisanejden är ju typisk landsbygd. Nu skall alltså alla dessa byar över en natt bli “stadsdelar”!

Piratpartiet utgår ifrån en grundläggande fråga: Vem äger kunskapen och informationen?. Hur denna intellectual property (intellektuell, eller andlig, egendom) definieras avgör i fortsättningen också jordbrukets och industrins förhållandet mellan stad och landsbygd. Ta till exempel julskinkan. Den kan antagligen snart ”odlas” i fabriker (jfr invitromeat.org). Detta kunde medföra vissa fördelar. Men hur ska i så fall köttproduktionen in vitro organiseras? Hur ska odlarna själva skaffa sig rättigheterna till produktionstekniken? Detta är någonting som definitivt förtjänar att diskuteras också i Östra Nyland även om landskapet inte råkar vara någon storproducent av kött.

Piratpartiet förkastar de allt strängare patentoch kopieringsregler som införs trots att datorer och internet ger hittills oanade möjligheter till reproduktion, spridning och fördelning av mänsklighetens andliga kapital: kunskaper, konst, musik…

De nuvarande samhällskriserna leder till slutsatsen att förhållandet mellan stad och landsbygd måste gestalta sig annorlunda i informationssamhället än det har gjort i industrisamhället. Odlingens konst — konsten att bruka jorden utan att förbruka och ödelägga den — måste åter tas till heder.

2. Den kommunala demokratin i informationssamhället.
Förvaltningens öppenhet är en av demokratins grundpelare. Med hjälp av den digitala informationstekniken kan beslutsfattningen i kommunen göras mer transparent. Men då måste även tekniken och de tekniska systemen öppnas och genomlysas. Piratpartiet är ingalunda ensamt om att ställa detta krav (jfr t ex rekommendationerna från den statliga JUHTA-kommittén). Men det ligger de piratsinnade särskilt varmt om hjärtat att se till att kravet förverkligas i samhällslivets vardag.

3. Lovisa med i Mayors for Peace.
Mänskligheten har ett internet. Ändå är den fortfarande delad i hierarkiska militärblock, som hotar varandra med massförintelse. Mot detta ohållbara förhållande arbetar den internationella föreningen Mayors for Peace (borgmästare för fred). On September 1, 2009, 57 new cities joined Mayors for Peace. We now have 3,104 member cities from 134 countries and regions, läser man idag på internetsajten. Från Finland deltar tillsvidare endast Mariehamn, Nousiainen och Varkaus i denna städernas rörelse för nukleär nedrustning.

4. Avveckla kärnkraftverken
Att kräva en avveckling av kärnkraftverken är erkänt problematiskt i Lovisa. Ändå bör riktningen vara denna, eftersom också den sk fredliga användningen av kärnkraft för samhällets energiförsörjning har visat sig vara ett historiskt misstag. Piratpartiet har inte tagit ställning till kärnkraften men det har Böök gjort genom sitt medverkan i Lovisarörelsen. Han anser också att klimatargumentet till förmån för kärnkraften är bedrägligt. Don’t Nuke The Climate!, dvs smutsa inte ner jorden och atmosfären genom att bygga ut kärnkraften.

Läs hela valprogrammet, och dens föreslag av konkreta åtgärd.

0 vastausta artikkeliin ””Valokaapeli rokkaa, mutta offroad sakkaa” – Mikael Böökin kunnallisvaaliohjelma

 1. Toivotan menestystä Mikalle vaaleissa! Ohjelma on rakentunut uudella tavalla ja vastaa tämän päivän tilannetta.

 2. Maaseudun puhelinlinjat ja laajakaistat.
  @450 laajakaista on vammainen.

  Hiukan taustatietoa edellä mainituista asioista: Olen kolmentoista vuoden ajan toiminut maaseudulla atk. neuvojana ja käynyt noin tuhannessa maaseudun yrityksessä. Olen toimittanut asiakkaille tietokoneet, ohjelmat ja opettanut niiden käytön, samoin pankkiyhteydet sähköpostin ym.
  Monille kylille saatiin laajakaistayhteydet puhelinlinjaa pitkin.
  Niihin käytettiin myös runsaasti yhteiskunnan varoja, hyvä niin. Nyt tuo kaikki työ ja yhteydet ovat valumassa hukkaan. Yhteyksiä ollaan korvaamassa @450 verkon palveluilla. Tämä on jonkinlainen palvelu niille joilla ei ole mahdollisuutta muuta kautta saada laajakaistayhteyttä. Valitettavasti vain sillä ei voida korvata jo olemassa olevia yhteyksiä niin, että taattaisiin samat palvelut ja toimintavarmuus kuin nykyisellä verkolla. Monella irtisanotulla on myös nopeampi liittymä kuin mitä tilalle tarjotaan. Myös puhelinten osalta mennään huonompaan suuntaan.
  Nykyisillä tekniikoilla ei voida taata puhelinyhteyksiä sähkökatkostilanteessa, tukiasemia on ilman kunnollista varavoimaa vailla tuhansia ne olisi varustettava ehdottomasti diesel agrekaateilla jotta toiminta voitaisiin taata. Myöskin TeliaSoneran minullekin ilmoittama kuuluvuus vain katolle asennettavalla lisä antennilla ei voi olla riittävä. Minulla on Soneran liitymä jolla olen saanut vain yhden puhelun soitettua piipun päältä, tällä pitäisi korvata hyvin toimiva lankapuhelin. Meillä on myös leirintäalue on mukavaa ollut jo 20 vuoden ajan ilmoitaa asiakkaille, että täällä ei Soneran yhteydet toimi, saatte olla aivan rauhassa !
  Olen hankkinut helmikuussa 2008 @450 yhteydellä toimivan laajakaistayhteyden minua sen toiminta ei vakuuta. Verkko on tehty niin harvaksi, että kunnollista yhteyttä ei saada kuin korkealle asennettavalla suunta-antennilla, tukiasemia on noin 100 km välein ja niiden yhteyksien määrä vain muutamia kymmeniä. Tuolle sadan kilometrin ympyrälle sopii tuhansia käyttäjiä joille kaistaa riittää vain rajoitetusti jos ollenkaan! On myös huomioitava, että kenttä on oltava moitteeton megan yhteysnopeudella jos kaistaa riittää. Sitä löytyy vain ani harvoin toistaiseksi. Tukiasemien määrä pitäisi nostaa moninkertaiseksi nykyiseen nähden. Tukiasemat on myös sijoittettu vääriin paikkoihin eli asutuskeskuksiin siellä nillä ei ole muuta tarvetta kuin saada mahdollisimman suuri väestöpeitto nyt se vain  teoreettinen. Kaistan rajoittamin tulisi myös kieltää koska se sallimalla annetaan operaattorille rajaton valta tarjota yhteyttä jolla ei todellisuudessa tee mitään mm. mokkulat 3g verkon ulkopuolella.
  Myös Prioriteettin rajoittaminen 5gt jälkeen on järjetön, se mahdollistaa vain hyvin rajoitetun netin käytön, yksi ohjelmistopäivitys on jo 3gt joten prioriteetin ylitys estää netin käytön pahimmillaan kuukausiksi. Operaattori voi myös kohtuuttomien ehtojen perusteella katkaista yhteyden kokonaan. Palvelun tarjoajat on pakotettava tarjoamaan joka tilanteessa sitä nopeutta mistä maksetaan muussa tapauksessa operaatorin tulee olla korvasvelvollinen eikä mitään nimelliskorvauksia vaan todellisesta haitasta, voi olla tuhansia euroja.
  Myöskään tuo megan yhteys mitä ollaan kaavailemassa miniminopeudeksi ei ole riittävä, toki sillä voidaan maksaa laskuja ja rajoitetusti surffailla netissä mutta kunnolliseen liikkuvaan kuvaan se ei riitä. Myöskin tulevaisuuden tarpeet olisi otettava huomioon.
  Kaavailut uusista nopeista yhteyksistä ovat hyviä ja kannatettavia mutta niistä ei ole apua tahän tilanteeseen. Rakentamisaikakin veisi useita vuosia eikä sitovia päätöksiä ole tehty,

  Myös täysin huomiotta on jäänyt mahdollinen kriisitilanne missä langattomat verkot ovat käyttökelvottomia esim: ydinasella ilmakehässä aiheutettu sähkömagneetinen pulssi mikä tuhoaisi kaiken nykytekniikan ja tiedon välityksen. Silloin olisi mahdollista ottaa käyttöön lankalinjat ja vanha puhelintekniikka millä vielä voitaisiin yhteyksiä hoitaa. Mikäli linjat hävitetään ei tätäkään mahdollisuutta voida käyttää. Meidän tulee myös varautua näiden tilanteiden hoitoon parhaalla mahdollisella tavalla ja säilyttää hyvä ja toimiva lankaverkko.

  Katson tietämykseni ja kokemukseni perusteella, että nyt ollaan tekemässä korvaamaton virhe jos annetaan operaattorin rajattomalle ahneudelle valta tehdä mitä haluaa.
  Oli myös virheratkaisu myydä operaattoritoiminnot ulkomaalaisille, nyt kaikki viestiliikenne on Ruotsin kontrolloitavissa, minkä ulkovallan lie tulevaisuudessa ?
   

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*