Yhdistyslain uudistus: sähköisiä jäsenäänestyksiä ja etäkokouksia

Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan yhdistyslain uudistusta, joka on tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta merkittävä. Yhdistysten jäsenäänestykset voitaisiin vastaisuudessa järjestää internet-äänestyksenä ja yhdistyksen kokouksiin olisi mahdollista osallistua videoyhteyden kautta tai muulla tavalla etänä.

Piraattipuolueen toimintaa käynnistettäessä jäsenistö oli halukas ottamaan sähköiset jäsenäänestykset laajaan käyttöön puolueessa. Nykyinen yhdistyslaki ei kuitenkaan mahdollista tätä. Piraattipuolue toivoo, että uudistukset saataisiin voimaan mahdollisimman nopeasti, etenkin kun ne olisi voitu tehdä jo kymmenen vuotta sitten.

Oikeusministeriö tarjosi kansalaisille ja yhdistyksille mahdollisuuden täyttää verkossa yhdistyslain uudistusta koskevan laajan kyselylomakkeen otakantaa.fi-sivustolla. Piraattipuolue kiittää oikeusministeriötä tästä modernista mahdollisuudesta ja toivoo vastaavien kyselyjen ottamista laajempaan käyttöön.

Piraattipuolueen kannanotto kokonaisuudessaan, eli vastaukset kyselylomakkeeseen, löytyy pdf-tiedostona wikistämme.

Seuraavassa Piraattipuolueen kannanoton keskeisiä kohtia:

Sähköiset jäsenäänestykset
”Yhdistyslain tällä hetkellä tarjoamat mahdollisuudet erityisesti jäsenäänestysten toteuttamiseen (”erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse”) eivät ole riittäviä. Kumpikin vaihtoehto on kallis ja hankala toteuttaa. ‒ ‒ Jäsenäänestys on mahdollista toteuttaa verkkoäänestyksenä riittävällä varmuudella. Piraattipuolue ry on kritisoinut sähköisen äänestyksen kokeilua kunnallisvaaleissa. Olemme katsoneet, ettei toistaiseksi ole esitetty sellaista tapaa, joka olisi riittävän turvallinen valtiollisissa vaaleissa. Yhdistysten sisäisessä päätöksenteossa ei ole kuitenkaan kyse sellaisista asioista, jotka vaatisivat yhtä mittavia turvallisuusjärjestelyjä.”

Reaaliaikainen etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin
”Piraattipuolue pitää ehdotusta etäosallistumisen mahdollistamisesta kokouksissa erittäin kannatettavana ja toivottavana. Esitys on kuitenkin jäänyt siinä mielessä puolitiehen, että se ei mahdollista kokousten pitämistä kokonaan etäosallistumisella. Esityksestä ei käy ilmi, kuinka suuri osuus kokouksen osanottajista voi olla etäosallistujia. Tämä on tulkittavissa niin, että fyysisesti samassa paikassa olevia henkilöitä on oltava vähintään sen verran, että he yksinään muodostaisivat päätösvaltaisen kokouksen. Tämän pitäisi kuitenkin käydä esityksestä selkeämmin ilmi.”

”Piraattipuolue ei näe estettä kokonaan verkossa tai vaikkapa videoneuvotteluna pidettävien kokousten sallimiselle. Piraattipuolue oudoksuu mietinnössä esitettyä näkemystä, että ”perinteisestä kokouksesta luopuminen voisi johtaa vaikeisiin rajanvetotilanteisiin muun muassa sen suhteen, milloin päätöksenteon voidaan katsoa tapahtuneen”. Etäosallistumisessa on mahdollista käyttää aivan samanlaista kokousmenettelyä kun perinteisissäkin kokouksissa.”

”Päätöksenteko verkossa on Piraattipuolueen hallituksen vakiintunut toimintatapa. Puolue ei olisi käytännössä pystynyt toimimaan millään järkevällä tavalla, jos hallituksen mahdollisuutta pitää verkkokokouksia olisi laissa rajoitettu.”

Henkilön tunnistamisen ja ääntenlaskennan oikeellisuuden varmistamisesta
”Lain tulisi olla muotoiltu siten, ettei se aseta ylimääräisiä rajoitteita henkilön tunnistamiseen ja siten estä tehokkaiden ja kunkin yhdistyksen tarpeisiin parhaiten soveltuvien etäosallistumistapojen valintaa. Laissa voitaisiin vaihtoehtoisesti esimerkiksi todeta, että henkilöllisyyden varmentamiseksi riittää yhdistyksen itsensä sopivaksi katsoma tunnistamistapa. Lakia ei missään tapauksessa pitäisi tulkita niin, että se edellyttäisi kasvojen näkemistä (eli videoyhteyttä) tai perustusisi sähköiseen henkilökorttiin tai vastaavaan. Laki ei myöskään missään tapauksessa saisi aiheuttaa internetin kautta tapahtuvalle kokouksessa äänestämiselle sellaisia rajoituksia, jotka käytännössä estäisivät sen tai aiheuttaisivat kohtuuttoman suuria kustannuksia.”

Erilaiset etäosallistumistavat
”Lainmuutoksessa on otettava huomioon mahdollisten etäosallistumistapojen kirjavuus. Lain ei tule vahingossakaan rajata mitään mahdollisuuksia pois. Audio- ja video-osallistuminen ovat vain yhdenlainen osallistumistapa. Tekstipohjainen osallistuminen on usein selkeämpi ja monille osallistujille helpompi ratkaisu saada esitettyä asiansa mahdollisimman ymmärrettävästi. Reaaliaikaisen tekstipohjaisen keskustelun hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää kuitenkin kokonaisuudessaan verkon välityksellä tapahtuvien kokousten sallimista.

Esimerkiksi reaaliaikaisen tekstipohjaisen keskustelun hyötyjä ovat, että keskustelut ja niiden kellonajat on helppo tallentaa. Lisäksi niissä on hyvät mahdollisuudet osallistujien valvontaan ja puheenvuorojen myöntämiseen antamalla kirjoitusoikeus yhdelle henkilölle kerrallaan. Jopa keskustelupöytäkirjojen tekeminen niin haluttaessa on huomattavan paljon helpompaa ja tarkempaa.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*